FRANKRIJK + 33 (0)1 86 61 01 04

 

BELGIË +32 (0)475 98 21 15

 
 
 
 
 
 
 

T&C's & Privacy

Algemene verkoopvoorwaarden

(versie bijgewerkt op 17/06/2022)

Definities

 • De website GDPRFOLDER.com en de bijbehorende activiteit (promotie en marketing van onze tool) worden beheerd door GDPR FOLDER FRANCE, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 8 rue Barreau, 92600 Asnières sur Seine en waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen als "GDPR FOLDER FRANCE" of "Wij".
 • Onder "klant" verstaan wij elke natuurlijke of rechtspersoon aan wie GDPR FOLDER FRANCE een aanbod doet of met wie GDPR FOLDER FRANCE een overeenkomst sluit voor de levering van diensten of de verkoop van producten, waarbij dit aanbod of deze overeenkomst wordt verklaard met inachtneming van de onderhavige algemene voorwaarden.
 • Wegens de activiteit van GDPR FOLDER FRANCE kunnen alleen rechtspersonen of zelfstandigen een contract sluiten met GDPR FOLDER FRANCE en kan dus geen enkele particulier of consument klant zijn van GDPR FOLDER FRANCE.

Toepassing

 • De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van GDPR FOLDER FRANCE en op alle overeenkomsten die GDPR FOLDER FRANCE met een klant sluit met het oog op de levering van diensten of producten.
 • Door het loutere feit van de ondertekening of de online aanvaarding van een bestelbon, een offerte of een contract met GDPR FOLDER FRANCE aanvaardt de klant formeel de onderhavige algemene voorwaarden en ziet hij af van zijn eigen algemene voorwaarden, zelfs indien deze bij een van zijn handelsdocumenten zijn gevoegd en zelfs indien deze de algemene voorwaarden van zijn leveranciers uitsluiten.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend zijn door een bevoegde ondertekenaar van GDPR FOLDER FRANCE en indien het artikel van deze algemene voorwaarden waarvan wordt afgeweken uitdrukkelijk is vermeld.
 • Voor contracten met een looptijd van meer dan een jaar behoudt GDPR FOLDER FRANCE zich evenwel het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en deze nieuwe voorwaarden van toepassing te verklaren op de contractuele relatie. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking 30 dagen na de bekendmaking van de wijzigingen aan de klant.
 • Tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken in de bijzondere voorwaarden, hebben de contracten met de klant een duur die verstrijkt
  • Of na 12 maanden
  • Of na 36 maanden
 • Tenzij zij worden opgezegd, worden contracten stilzwijgend verlengd

Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen van GDPR FOLDER FRANCE zijn vrijblijvend.
 • Wanneer een aanbod van GDPR FOLDER FRANCE door een klant wordt aanvaard, behoudt GDPR FOLDER FRANCE zich het recht voor om dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Deadlines

 • GDPR FOLDER FRANKRIJK zal alles in het werk stellen om de overeengekomen termijnen na te leven.
 • Deze termijnen zijn evenwel indicatief en overschrijding ervan geeft de klant niet het recht zich uit het contract terug te trekken en/of schadevergoeding te eisen.

Prijzen (tarieven)

 • De door GDPR FOLDER FRANCE gehanteerde prijzen zijn in euro en worden vermeerderd met belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en eventuele andere belastingen die van toepassing kunnen zijn.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft GDPR FOLDER FRANCE het recht om, voor contracten van meer dan één jaar, de tarieven die van toepassing zijn op de klant aan het begin van elk kalenderjaar aan te passen op basis van de index van de consumptieprijzen.
 • Het nieuwe tarief wordt berekend door het oorspronkelijk geldende tarief te vermenigvuldigen met de index van de maand december die voorafgaat aan het nieuwe tarief, en vervolgens de uitkomst te delen door de index van de maand die voorafgaat aan de vroegste datum, die ofwel de datum van ondertekening van het contract is, ofwel de start van de dienstverlening door GDPR FOLDER FRANCE.

Facturen en betaling

 • De betaling door de klant geschiedt onmiddellijk voor de volledige abonnementsperiode.
 • Toegang tot de applicatie is pas mogelijk nadat de betaling is ontvangen.
 • Voor verlengingen zijn de facturen van GDPR FOLDER FRANCE jaarlijks en vooraf betaalbaar op de verjaardag van het eerste contract.
 • Anders zal de toegang tot de toepassing worden afgesloten.

Door de klant verstrekte gegevens, bestanden en informatiedragers

 • Alle gegevens en bestanden die in het kader van een contract door de klant moeten worden verstrekt, moeten worden aangeleverd in het formaat en op de wijze die door GDPR FOLDER FRANCE zijn bepaald.
 • GDPR FOLDER FRANCE wijst alle verantwoordelijkheid af voor fouten en vertragingen die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan de niet-naleving van deze voorwaarden door de klant.
 • De klant is jegens GDPR FOLDER FRANCE aansprakelijk voor eventuele schade die GDPR FOLDER FRANCE lijdt als gevolg van virussen of andere beschadigde elektronische elementen die aanwezig zijn in de door hem geleverde gegevens, bestanden of informatiedragers.
 • De klant vrijwaart GDPR FOLDER FRANCE tegen alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van dergelijke virussen of andere beschadigde elektronische elementen.
 • De klant garandeert dat hij gerechtigd is de gegevens, bestanden en informatiedragers ter beschikking te stellen van GDPR FOLDER FRANCE en dat hij het recht heeft de in dit verband overeengekomen werkzaamheden toe te vertrouwen aan GDPR FOLDER FRANCE.
 • De klant vrijwaart GDPR FOLDER FRANCE tegen eventuele aanspraken van derden in dit verband.

Claims en aansprakelijkheid

 • GDPR FOLDER FRANKRIJK is slechts gehouden tot een middelenverbintenis om de omschreven werkzaamheden of de geplande levering naar behoren uit te voeren en zal in geen geval gehouden zijn tot een resultaatsverbintenis.
 • Aangezien het RGPD-dossier gebaseerd is op de verklaringen van de klant en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid valt, garandeert GDPR FOLDER FRANCE niet dat het volgens de verzoeken van de klant opgestelde dossier een garantie van overeenstemming met de RGPD vormt.
 • Indien de klant van mening is dat GDPR FOLDER FRANCE zijn opdracht niet naar behoren heeft vervuld, moet hij GDPR FOLDER FRANCE hiervan schriftelijk in kennis stellen binnen 10 dagen vanaf het ogenblik waarop het gebrek wordt vastgesteld of vanaf het ogenblik waarop dit gebrek redelijkerwijze had kunnen worden vastgesteld. Na deze periode kan de klant geen aanspraak meer maken op dit gebrek.
 • Behoudens uitzonderlijke omstandigheden die door de klant moeten worden aangetoond, wordt de klant geacht een gebrek redelijkerwijs te hebben kunnen opmerken vanaf het moment van ontvangst van de dienst of het product van GDPR FOLDER FRANCE. Indien de klant een gebrek zou hebben opgemerkt, is hij verplicht om zijn volledige medewerking te verlenen aan GDPR FOLDER FRANCE, zodat GDPR FOLDER FRANCE dit vermeende gebrek kan onderzoeken en binnen een redelijke termijn kan verhelpen, of om de klant een vast te stellen schadevergoeding voor te stellen indien dit gebrek niet kan worden verholpen.
 • In ieder geval wordt overeengekomen dat de aansprakelijkheid van GDPR FOLDER FRANCE beperkt blijft tot maximaal 50% van het gefactureerde bedrag van de diensten of leveringen van producten in het kader waarvan deze aansprakelijkheid is ontstaan.

Privacybeleid van GDPR FOLDER FRANCE

 • De Informatie van welke aard dan ook die door de Klant in het kader van zijn RGPD-dossier wordt meegedeeld aan GDPR FOLDER FRANCE, (hierna de Informatie) wordt meegedeeld, onder voorbehoud van de volgende verbintenissen:
  • Om informatie van welke aard dan ook strikt vertrouwelijk te houden,
  • de Informatie niet te publiceren, niet aan derden bekend te maken, met uitzondering van haar onderaannemers en werknemers die aan dezelfde vertrouwelijkheid zijn onderworpen
  • de Informatie niet, direct of indirect, te gebruiken voor eigen doeleinden anders dan in het kader van de aan GDPR FOLDER FRANCE gevraagde dienst,
  • de Informatie alleen mee te delen aan werknemers die deze nodig hebben, na deze werknemers vooraf duidelijk te hebben ingelicht over het strikt vertrouwelijke karakter van de Informatie en de eigendom ervan.
 • GDPR FOLDER FRANCE garandeert de correcte uitvoering van de voornoemde vertrouwelijkheidsverplichtingen door de werknemers en eventuele onderaannemers en zal een bijgewerkte lijst bijhouden van de personeelsleden en onderaannemers aan wie de Informatie is meegedeeld.
 • De vertrouwelijkheidsverbintenis van GDPR FOLDER FRANCE geldt niet voor informatie
  • die op het ogenblik van hun ontvangst tot het publieke domein behoren,
  • die tot het publieke domein zouden behoren, op voorwaarde dat in het laatste geval GDPR FOLDER FRANCE niet de oorzaak is van de schending van deze vertrouwelijkheidsverbintenis,
  • die al bekend waren bij GDPR FOLDER FRANCE voordat ze door de klant werden doorgegeven, op voorwaarde dat GDPR FOLDER FRANCE dit bewijst aan de hand van schriftelijke documenten met een onbetwistbare datum,
  • die na de ondertekening van dit document aan GDPR FOLDER FRANCE zouden worden meegedeeld door een derde die deze niet rechtstreeks of onrechtstreeks in handen heeft van GDPRfolder.
 • Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing indien de wet voorschrijft dat vertrouwelijke informatie aan een gerechtelijke autoriteit moet worden verstrekt. Indien dit toch het geval is, zal GDPR FOLDER FRANCE de Klant vooraf en zo snel mogelijk op de hoogte brengen van deze mededeling van Informatie.

Intellectueel eigendom

 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, blijven de intellectuele en industriële eigendomsrechten (auteursrechten, naburige rechten, merken, octrooien, tekeningen en modellen, rechten op alle software en op alle databanken) op alle producten en diensten die door GDPR FOLDER FRANCE in het kader van de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, eigendom van GDPR FOLDER FRANCE en worden ze niet aan de klant overgedragen
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, blijven de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, naburige rechten, merken, octrooien, tekeningen en modellen), de rechten op alle software, op alle gegevensbanken en op alle producten die door de klant in het kader van de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, eigendom van laatstgenoemde en worden ze niet overgedragen aan GDPR FOLDER FRANCE.
 • De klant krijgt alleen een persoonlijk, niet-overdraagbaar gebruiksrecht.
 • Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen in de bijzondere voorwaarden, heeft de klant niet het recht om de producten of de door intellectuele eigendomsrechten beschermde elementen te kopiëren of te reproduceren, noch om ze op welke manier dan ook openbaar te maken, noch om ze over te dragen of over te dragen aan een onderneming of vestiging, al dan niet verwant.
 • De gegevens en databestanden van GDPR FOLDER FRANCE mogen niet worden "geëxtraheerd" of "hergebruikt" in de zin van de wet op de rechtsbescherming van databestanden, behalve in geval van uitdrukkelijke toestemming voorzien in de bijzondere voorwaarden en alleen voor zover deze handelingen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het overeengekomen gebruik van deze gegevens of deze databestanden.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GDPR FOLDER FRANCE mag de klant de logo's, merken, handelsnamen en andere intellectuele eigendommen van GDPR FOLDER FRANCE niet gebruiken in zijn communicatie met derden (met inbegrip van zijn advertenties en andere reclameboodschappen).
 • Voor elke inbreuk op een bepaling van dit artikel is de klant aan GDPR FOLDER FRANCE een onmiddellijk en ineens te betalen forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van vijftigduizend (50.000) euro, alsmede een aanvullende schadevergoeding van vijfduizend (5.000) euro voor elke volledige of gedeeltelijke dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van GDPR FOLDER FRANCE om gerechtelijke stappen te ondernemen voor elke schadevergoeding die overeenkomt met de daadwerkelijk geleden schade.

Onderaanneming

 • Volgens de RGPD is GDPR FOLDER FRANCE een onderaannemer voor de klant.
 • Een Privacybeleid is beschikbaar op de Site en zet de voorwaarden uiteen in overeenstemming met de GDPR.

Websites

 • Een door GDPR FOLDER FRANCE via de site gedaan aanbod en de daaruit voortvloeiende overeenkomst zijn onderworpen aan de onderhavige algemene voorwaarden.
 • Indien GDPR FOLDER FRANCE aan een klant een gebruikersnaam en wachtwoord toekent en aldus een toegangscode verleent tot een internetsite, een gegevensbank of enige andere gegevens of toepassing die op afstand kan worden geraadpleegd, verbindt de klant zich ertoe deze code niet aan een derde ter beschikking te stellen, zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om ongeoorloofd gebruik van deze code te voorkomen, zal GDPR FOLDER FRANCE onmiddellijk op de hoogte brengen in geval van verlies, diefstal of misbruik van de code en zal alle verantwoordelijkheid op zich nemen voor het gebruik van de site en de inhoud ervan met gebruikmaking van de ontvangen code.
 • De klant garandeert GDPR FOLDER FRANCE en neemt alle kosten op zich, met inbegrip van juridische kosten en gerechtskosten, voor alle gevolgen die voortvloeien uit het verlies of het ongeoorloofde gebruik van de toegangscode, behalve indien deze gevolgen het gevolg zijn van een aan GDPR FOLDER FRANCE toe te schrijven tekortkoming.
 • Indien GDPR FOLDER FRANCE misbruik vermoedt van een gebruikersnaam, een wachtwoord of meer in het algemeen van een functionaliteit die door een internetsite wordt aangeboden, of van elke elektronische toegang op afstand, heeft GDPR FOLDER FRANCE het recht om op elk moment, zonder rechtvaardiging, de toegang die met deze gebruikersnaam of dit wachtwoord wordt verleend, te weigeren of te blokkeren.

Privacy

 • Het Privacybeleid is het onderwerp van een ander document dat op de Site beschikbaar is.

Beëindiging van de overeenkomst

 • Onverminderd zijn rechten op grond van het Burgerlijk Wetboek, heeft GDPR FOLDER FRANCE het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant zich in een toestand van staking van betaling bevindt (zelfs tijdelijk), indien hij in staat van faillissement wordt gesteld, indien hij in onderhandeling is met zijn schuldeisers, indien hij zijn activiteiten heeft gestaakt, indien hij zijn onderneming liquideert of indien hij zonder reacties is gebleven gedurende 8 kalenderdagen nadat een schending van de contractuele voorwaarden door GDPR FOLDER FRANCE is vastgesteld en per aangetekende brief aan de klant is meegedeeld.
 • De klant kan het contract aan het einde van elke overeengekomen abonnementsperiode opzeggen door een aangetekende brief te sturen naar GDPR FOLDER FRANCE ten minste drie maanden voor de vernieuwing van de abonnementsperiode.
 • In geval van beëindiging van het contract zijn alle vorderingen van GDPR FOLDER FRANCE op de klant onmiddellijk opeisbaar en wordt de toegang tot het GDPR-bestand opgeheven.

Overmacht

 • Worden beschouwd als overmacht, alle gebeurtenissen die tegelijkertijd aan alle volgende voorwaarden voldoen: onvoorzienbaar, onoverkomelijk, onafhankelijk van de wil van de Partij waarbij zij zich voordoen en niet te wijten aan of niet veroorzaakt door de schuld van de Partij die zich erop beroept, met inbegrip van in het bijzonder de totale blokkering van de transport- of bevoorradingsmiddelen, de totale stopzetting van de telecommunicatienetwerken of moeilijkheden eigen aan de telecommunicatienetwerken buiten de Partijen.
 • In dergelijke gevallen kan elke partij de nakoming van haar verplichtingen opschorten.
 • De partij die zich op overmacht beroept, stelt de andere partij onmiddellijk en uiterlijk binnen acht (8) dagen in kennis van de elementen waarop de overmacht betrekking heeft, de oorzaak van de vertraging en de voorzienbare duur ervan.
 • In het bijzonder moet zij de wederpartij zo spoedig mogelijk in kennis stellen van alle middelen die zij denkt aan te wenden om de gevolgen van deze gebeurtenis voor haar verplichtingen te beperken.
 • Elk geval van overmacht dat niet binnen acht (8) dagen nadat het zich heeft voorgedaan, is gemeld, geeft de partij niet het recht zich op deze clausule te beroepen.
 • De partijen blijven aansprakelijk voor dat deel van hun verplichtingen dat niet door overmacht wordt getroffen.
 • Na een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de kennisgeving van het geval van overmacht, en bij gebreke van overeenstemming over de voortzetting van hun wederzijdse verplichtingen, kunnen beide partijen het contract in kwestie van rechtswege beëindigen.

Niet-werving

 • Tijdens de volledige duur van het Contract, alsook tijdens de twaalf (12) maanden die volgen op de beëindiging ervan om welke reden dan ook, verbindt de klant zich ertoe om geen enkel personeelslid van GDPR FOLDER FRANCE dat betrokken is of is geweest bij de uitvoering van het Contract te benaderen, aan te bieden of in welke vorm dan ook in dienst te nemen, ook niet als freelancer, tenzij voorafgaandelijk schriftelijk akkoord gegeven door GDPR FOLDER FRANCE vooraleer de persoon in kwestie formeel wordt benaderd.
 • In geval van schending van deze verbintenis verbindt de klant zich ertoe aan GDPR FOLDER FRANCE een boete te betalen die gelijk is aan één jaar brutobezoldiging van de persoon in kwestie.

Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle contracten is het Franse recht van toepassing, met uitsluiting van de internationale verkoopverdragen van Den Haag en Wenen.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een contract zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Nanterre, Frankrijk.
 • Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk in het Frans opgesteld. Zij kunnen in andere talen worden vertaald. In geval van tegenstrijdigheid tussen een vertaalde versie en de Franse versie, geldt de Franse versie.

Privacybeleid

Privacy verklaring

 • (versie bijgewerkt op 17/6/2022)
 • Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens: GDPR FOLDER France, een vennootschap naar Frans recht met maatschappelijke zetel op het adres 8, rue Barreau, 92600 Asnière sur Seine, Frankrijk, hierna te noemen GDPR FOLDER FRANCE of Wij.
 • U kunt contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: Julien@gdprfolder.eu

Algemene verklaring

 • GDPR FOLDER FRANCE verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen van de personen wier gegevens wij in het kader van onze activiteiten verzamelen.
 • De gegevens die wij verzamelen zijn strikt beperkt tot die welke uw organisatie identificeren, en met betrekking tot persoonsgegevens alleen de zakelijke contactgegevens van de manager van de organisatie en haar functionaris voor gegevensbescherming, indien van toepassing.
 • Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met de Persoonlijke Informatie die wij zowel via deze website (de "Site") als via andere middelen (bijvoorbeeld via formulieren, telefoongesprekken, e-mails en andere communicatie met u) verzamelen.
 • Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, met inbegrip van de "GDPR".
 • Door klant te worden van GDPR FOLDER FRANCE gaat u akkoord met dit privacybeleid

De Persoonsgegevens die wij verzamelen

 • De over u verzamelde Persoonsgegevens zijn, uit hoofde van onze activiteit, uiterst beperkt, aangezien onze activiteit erin bestaat u te helpen bij het samenstellen van uw RGPD-bestand, dat slechts een klein aantal persoonsgegevens bevat.
 • Wij verzamelen als persoonsgegevens,
  • alleen voor het hoofd van de organisatie, het personeel dat belast is met het invullen van het dossier en de functionaris voor gegevensbescherming, indien van toepassing:
   • Naam
   • Voornaam
   • Adres van de organisatie
   • Professioneel e-mail adres.
 • persoonsgegevens die kunnen staan in documenten die cliënten in hun RGPD-bestanden opnemen, zoals onderaannemingscontracten
 • Daarom verwerken wij geen gevoelige informatie of informatie over kinderen.
 • De enige gegevens waarover wij beschikken, zijn de gegevens die u ons hebt verstrekt. Wij verzamelen geen informatie uit andere bronnen.

Gegevensverwerking

 • Onze gegevensverwerkingen zijn :
  1. Hosting van uw RGPD-bestanden en hun opeenvolgende versies
  2. met u te communiceren in het kader van onze activiteiten.
  3. Om u belangrijke informatie te sturen over ontwikkelingen in de GDPR, wijzigingen in ons beleid, voorwaarden en bepalingen, de Site en andere informatie.
  4. Uitvoering van marktonderzoeken en analyses, met inbegrip van tevredenheidsonderzoeken.
  5. u in staat te stellen actief deel te nemen aan onze netwerken, met inbegrip van discussies, seminars, vergaderingen en andere evenementen, en deze activiteiten te beheren. Sommige van deze activiteiten zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden die aanvullende informatie kunnen bevatten over hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken en bekendmaken. Wij raden u dan ook aan ze aandachtig te lezen.
  6. Oplossen van klachten
  7. verzoeken om toegang tot of rectificatie van gegevens en meer in het algemeen de rechten van de betrokken personen te beheren
  8. Voldoen aan toepasselijke wetten en regelgevende vereisten (inclusief die buiten uw land van verblijf), zoals die met betrekking tot antiwitwaspraktijken en antiterrorisme; voldoen aan juridische procedures; en reageren op verzoeken van overheidsinstanties (inclusief die buiten uw land van verblijf).
 • De rechtsgrondslagen voor deze verwerking zijn de volgende
 • De uitvoering van het contract tussen ons (Doelstellingen 1 tot 6)
 • Wettelijke verplichting (Doelstelling 7 en 8)

Doorgifte van gegevens aan derden

 • Als u zich via een beroepsfederatie op GDPR FOLDER FRANCE hebt geabonneerd, kan GDPR FOLDER FRANCE hun alleen het voltooiingspercentage van uw dossier en de naam van uw organisatie meedelen, zodat uw federatie de mate van reactiviteit van haar leden kan controleren.
 • Sommige van onze verwerkers hebben toegang tot uw gegevens. De lijst van onze onderaannemers zal worden gepubliceerd in de overeenkomst inzake gegevensbescherming die op onze website beschikbaar is.
 • Door dit privacybeleid te aanvaarden, machtigt u GDPRfolder om de onderaannemers te kiezen die nodig zijn om de in dit beleid gespecificeerde verwerking uit te voeren.
 • Al onze gegevens worden gehost in de Europese Unie.

Veiligheid

 • GDPR FOLDER FRANKRIJK neemt passende technische en organisatorische maatregelen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. Helaas kan voor geen enkele datatransmissie over het internet of op een gegevensopslagsysteem 100% veiligheid worden gegarandeerd. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de veiligheid van Persoonsgegevens die u bij ons hebt, in het gedrang is gekomen), gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen.
 • Wanneer GDPR FOLDER FRANCE Persoonsgegevens aan een dienstverlener verstrekt, wordt de dienstverlener zorgvuldig geselecteerd en moet hij passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de Persoonsgegevens te waarborgen.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

 • Wij bewaren uw RGPD-bestand en de gegevens die u hebt toegevoegd voor de duur van het contract met u.
 • Om veiligheidsredenen zullen wij ze ontoegankelijk houden tot 12 maanden na het einde van ons contract of na niet-betaling van een jaarlijkse factuur.
 • Na deze periode worden de gegevens vernietigd.

Rechten van de betrokken personen

 • Betrokkenen hebben het recht hun Persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan, of te verzoeken om wissing, beperking of overdraagbaarheid ervan.
 • In sommige gevallen (zoals de verplichting om boekhoudkundige gegevens te bewaren) staat de wet ons echter niet toe uw verzoeken in te willigen.

Cookies

 • Specifieke informatie over cookies is te vinden in de gebruiksvoorwaarden van de site

Wijzigingen van dit reglement

 • Aangezien de regelgeving evolueert, behouden wij ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen, maar ook om rekening te houden met veranderingen in onze activiteiten.
 • Wij zullen u op de hoogte brengen van wijzigingen op de site door de datum van de bijwerking van dit beleid aan te passen

Met wie kunt u contact opnemen in verband met uw Persoonsgegevens

 • Indien u vragen heeft over het gebruik van uw Persoonsgegevens, kunt u ons een brief of e-mail sturen.
 • Indien u dat wenst, kunt u ook contact opnemen met de CNIL.

Taal

 • Deze privacyverklaring is oorspronkelijk in het Frans geschreven. Het kan in andere talen worden vertaald. In geval van tegenstrijdigheid tussen een vertaalde versie en de Franse versie, geldt de Franse versie.

Uitvoering & referencing Simplébo

Aansluiting